Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Oceanlaw. Quý khách có nhu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Quý khách chưa biết về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hãy liên lạc với Oceanlaw, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn về mọi thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Đừng ngần ngại hãy nhấc máy lên thôi


Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

I. HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ GỒM:

a. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động:

1. Đơn xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do người đại diện doanh nghiệp ký;
2. Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc biên bản thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về việc xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
3. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
4. Bản giải trình việc thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động (nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ...);
5. Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong giấy phép đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng sản phẩm;
6. Bản sao giấy phép đầu tư (có công chứng).

b. Trường hợp sát, nhập, chia, tách doanh nghiệp:

1.  Đơn xin điều chỉnh giấy phép đầu tư do Tổng giám đốc ký;
2.  Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài về việc xin điều chỉnh bổ xung giấy chứng nhận đầu tư;
3.  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
4.  Đơn xin tổ chức lại doanh nghiệp;
5.  Hồ sơ chuyển nhượng vốn (đối với trường hợp chuyển nhượng vốn);
6.  Điều lệ doanh nghiệp mới (trừ trường hợp chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam);
7.  Giải trình việc tổ chức lại doanh nghiệp;
8.  Các tài liệu liên quan đến sử dụng đất;
9.  Đối với thủ tục chia doanh nghiệp: Kèm theo quyết định chia doanh nghiệp.
- Đối với thủ tục tách doanh nghiệp: Kèm theo quyết định tách doanh nghiệp.
- Đối với thủ tục hợp nhất doanh nghiệp: Kèm hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp.
- Đối với thủ tục sát nhập doanh nghiệp: Kèm theo hợp đồng sát nhập doanh nghiệp.

c. Trường hợp thay đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn:

1.  Đơn xin điều chỉnh giấy phép đầu tư do Tổng giám đốc ký;
2.  Nghị quyết của hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài. Về vấn đề xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
3.  Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;
4.  Đơn đăng ký chuyển nhượng vốn;
5.  Hợp đồng chuyển nhượng vốn;
6.  Sửa đổi bổ xung; hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp;
7.  Tư cách pháp lý, tình hình tài chính của bên chuyển nhượng (trong trường hợp chuyển nhượng cho bên ngoài doanh nghiệp);
8.  Bản sao giấy phép đầu tư (có công chứng).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét